500,000
1,600,000

Lẵng hoa

Ấn tượng

1,250,000

Hoa giỏ

Ánh Dương

550,000
200,000
650,000

Lẵng hoa

Ánh Hoàng Hôn

1,300,000

Lẵng hoa

Ánh Hồng Tím

500,000
900,000