700,000
500,000
1,900,000

Lẵng hoa

Ấn tượng

1,300,000

Hoa giỏ

Ánh Dương

550,000
200,000
700,000

Lẵng hoa

Ánh Hoàng Hôn

1,100,000

Lẵng hoa

Ánh Hồng Tím

500,000