1,900,000

Lẵng hoa

Ánh Hoàng Hôn

1,100,000
500,000
750,000
1,200,000
1,000,000

Bình giả cổ

Bình Hoa Phú Quý

1,500,000

Bình giả cổ

Bình Hoa Thược Dược

1,700,000

Hoa bó

Blue Ecuador

1,800,000