1,650,000

Lẵng hoa

Ánh Hoàng Hôn

1,000,000
1,450,000
550,000
900,000

Hoa bó

Băng thanh

350,000
550,000
350,000
650,000

vài giây trước